امروز چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت

هیئت مدیره انتخابی سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت

طبق قوانین شرکت های توسعه و عمران شهرستانی هیئت مدیره شرکت از سهامداران شرکت ، و با رای سهامداران انتخاب می شوند . هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان مرودشت را آقایان : محمدرضا زارع سمت در هیات مدیره شرکت : رئیس هیات مدیره رزومه : رئیس اتاق اصناف شهرستان مرودشت آقای محمد همایون : سمت در هیات مدیره شرکت : مدیرعامل رزومه : رئیس کمیسیون آموزشی اتاق اصناف شهرستان مرودشت آقای موسی سلمانی علمدارلو سمت در هیات مدیره شرکت : نائب رئیس اول رزومه : مدیرعامل شرکت حسابگران آینده ساز پارسه آقای علی محمد گلستانه : سمت در هیات مدیره شرکت :نائب رئیس دوم رزومه : مدیر سابق حراست آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان مرودشت آقای امیرعباس مرادی : سمت در هیات مدیره شرکت : خزانه دار رزومه : مشاور مالی شرکت تعاونی کامیون داران شهرستان مرودشت آقای سجاد قاسمی : سمت در هیات مدیره شرکت : عضو هیات مدیره رزومه : رئیس صنف درودگران اتاق اصناف شهرستان مرودشت آقای امیرمختار کشاورز : سمت در هیات مدیره شرکت : عضو هیات مدیره رزومه : رئیس سابق صنف تاکسی داران شهرستان مرودشت